Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest FlexWorx!. FlexWorx! szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony internetowej i zapewnia, że ​​wszelkie informacje osobiste, które nam przekazujesz, są traktowane poufnie i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej automatycznie przekazywane są nam pewne dane techniczne z Twojego komputera, takie jak Twój adres IP, informacje o systemie operacyjnym, używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej oraz (w niektórych przypadkach) ostatnio odwiedzanej przez Ciebie stronie internetowej. Ponadto przetwarzane są te dane osobowe, które czynnie nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, dane do kontaktu oraz Twoje preferencje.

W jakim celu przetwarzane są dane

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

 • możliwość skontaktowania się z Tobą;
 • informowanie Cię o nowych usługach / produktach i (lub) ofertach ze strony FlexWorx!;
 • ulepszanie strony internetowej i usług świadczonych przez FlexWorx!;
 • prowadzenie badań rynkowych na rzecz FlexWorx!; a ponadto
 • wszelkie inne formy przetwarzania Twoich danych osobowych mają miejsce tylko wówczas, gdy jednoznacznie udzieliłeś(-aś) na to zgody FlexWorx!; Zgoda taka może zostać potwierdzona poprzez sam fakt zadania pytania FlexWorx!, bez względu na to, czy zadano je za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-amail) czy inaczej.
 • Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, to możesz wycofać subskrypcje za pośrednictwem: uitschrijven@flexworx.nl

Zasada ogólna

Działalność biznesowa firmy FlexWorx! koncentruje się na zapewnieniu równych szans osobom poszukującym pracy, bez względu na ich wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, religię czy przekonania, rasę, pochodzenie etniczne oraz narodowość.

Podczas rekrutacji i selekcji potencjalnych pracowników wszystkie osoby poszukujące pracy są traktowane tak samo, ponieważ są oceniane wyłącznie według kryteriów istnych dla danego stanowiska / danej funkcji.

Cel

Celem tej polityki jest zapewnienie pracownikom i stronom trzecim jasności i transparentności w następujących kwestiach:

 • Jak firma FlexWorx! definiuje dyskryminację / dyskryminujące żądania;
 • Jaki jest punkt widzenia firmy FlexWorx! w sprawie dyskryminacji / dyskryminujących żądań;
 • Działania pracowników:
 • Jakie działania powinni podejmować pracownicy podczas swojej pracy, a zwłaszcza pracy (w celu wspierania działalności biznesowej) odnoszącej się do rekrutacji i selekcji pracowników;
 • Gdzie pracownik może się udać na konsultację i (lub) w celu złożenia raportu.
 • Obowiązki pracodawcy;

Definicja dyskryminacji

Definicja dyskryminacji to: bezpośrednie lub pośrednie rozgraniczanie osób ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, religię lub przekonania, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość. Dyskryminacja jest także wyraźnie zdefiniowana jako uleganie żądaniom klientów, aby podczas rekrutacji i selekcji pracowników rozgraniczać kandydujące osoby według kryteriów, które nie są niezbędne ani istotne dla prawidłowego pełnienia swoich obowiązków na danym stanowisku.

Punkt widzenia firmy FlexWorx!

FlexWorx! wyrzeka się wszelkich form dyskryminacji.
Żądania klientów o uwzględnienie pewnych kryteriów podczas rekrutacji i selekcji pracowników będą uznawane wyłącznie w przypadku obiektywnego uzasadnienia ku temu. Obiektywne uzasadnienie ma zastosowanie wówczas, gdy wybór według określonych kryteriów:

 • Ma uzasadniony cel. Oznacza to, że istnieje dobry powód związany z danym stanowiskiem do wyboru kandydata na podstawie określonych kryteriów podczas rekrutacji i selekcji pracowników (przykładem takiego uzasadnionego celu jest bezpieczeństwo);
 • Wyniki w osiągnięciu zasadnego celu; cel uświęca środki;
 • Pozostaje w rozsądnej relacji do danego celu; jest proporcjonalne do danego celu;
 • Jest konieczne, ponieważ nie istnieje żaden inny, mniej różnicujący sposób na osiągnięcie celu; spełnione są kryteria wynikające z konieczności.

Firma FlexWorx! nie będzie tolerować dyskryminowania żadnego z naszych pracowników przez osoby trzecie. Dotyczy to także tych naszych pracowników, którzy pracują pod nadzorem i kierownictwem zleceniodawców.

Działania pracowników

Pracownicy mają obowiązek zwracać uwagę na klientów wysuwających żądania o charakterze dyskryminacyjnym. Powinni również być w stanie rozpoznawać takie żądania i dopilnować, żeby nie były one spełniane.
Jeśli pracownik ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy istnieje stosowne uzasadnienie dla danego żądania klienta dotyczącego uwzględnienia określonych kryteriów podczas rekrutacji i selekcji pracowników lub jeśli ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak należy postąpić z takim żądaniem, może skonsultować się z kierownikiem operacyjnym, Ronaldem de Boer.
Jeśli pracownik stwierdzi dyskryminację i zechce odnieść się do tej kwestii, chce zgłosić nadużycia i niewłaściwe zachowanie i (lub) ma problem wymagający zachowania poufności, może skontaktować się z Ronaldem de Boer. Jeśli nie odniesie to oczekiwanego przez pracownika skutku, wówczas pracownik może skontaktować się z kierownikiem.

Obowiązki pracodawcy

Firma FlexWorx! jest odpowiedzialna za:

Tworzenie bezpiecznego klimatu pracy, gdzie ludzie traktują się wzajemnie z szacunkiem, gdzie istnieje miejsce na konstruktywną dyskusję, a wszelkie niepożądane zachowania – bez względu na ich formę – są zawczasu zażegnywane i zwalczane;

Świadomość i wdrożenie w życie niniejszej polityki Polityka przeciwdziałania dyskryminacji. Obejmuje to dopilnowanie, aby pracownicy:

 • Byli poinformowani i zaznajomieni z tą polityką. Po zatrudnieniu otrzymali i uważnie zapoznali się z ta polityką.
 • Otrzymali odpowiednie wytyczne w zakresie rozpoznawania dyskryminacji i dyskryminujących żądań.
 • Są przygotowani na sytuacje, w których mogą spotkać się z dyskryminującym żądaniem, i wiedzą, jak wówczas sobie poradzić i prowadzić rozmowę z klientami.
 • Ewaluacja i ocena tej polityki.

Pytania

FlexWorx! B.V., Stoelmatter 38, 2292 JL. Wateringen
E-mail: info@flexworx.nl i numer telefonu: 010 522 64 94